Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

26.01.2024

Zakończony 25.03.2024

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Priorytet FEPD.08 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego
Działanie FEPD.08.01 Rozwój edukacji i kształcenia

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru są organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego

Typ projektu: Edukacja przedszkolna:

 • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach, gdzie występują deficyty i potrzeby w tym zakresie w szczególności na obszarach wiejskich,
 • Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych,
 • Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie online oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

Numer naboru: FEPD.08.01-IZ.00-001/24

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 25.03.2024 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu ( PDF 126 kB)

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski.

26 styczeń 2024 r. od godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski

25 marzec 2024 r. do godziny 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji SOWA EFS w centralnym systemie teleinformatycznym na stronie: sowa2021.efs.gov.pl w terminie od 26 stycznia 2024 r. od godziny 15:00 do 11 marzec 2024 r. do godziny 23:59.

W ramach naboru wszelkie pisma, załączniki do wniosku powinny być przesyłane wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowana wersja dokumentacji nie ma zastosowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru są organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Ze wsparcia w ramach naboru wyłączone ;

 • ośrodki wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest członek Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży,
 • Przedszkola i oddziały w szkołach dostępne wyłącznie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym specjalne.

Wsparciem natomiast mogą zostać objęte przedszkola ogólnodostępne, integracyjne i przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 do:

 • dzieci biorących udział w edukacji przedszkolnej, w tym dzieci migrantów i uchodźców;
 • rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym;
 • nauczycieli i kadry zarządzającej, wspierającej i organizującej proces nauczania ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 7 i 8 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi:

kwota pomocy nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi:

15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wyboru projeltów - zmiana 06.03.2024 r. (Docx 217 kB)

Nieaktualny Regulamin wyboru projektów (DOCX 215 kB)

Załączniki Regulaminu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (PDF 63 kB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (DOC 687 kB)
 3. Budżet szczegółowy SOWA EFS (XLSX 59 kB)Budżet szczegółowy SOWA EFS (plik Open Office) (ODS 28 kB)
 4. Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027 – EFS+ (DOCX 160 kB)
 5. Wzór umowy:
 6. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 201-207 w ramach EFS + _ZMIANA z dnia 29.03.2024 r.( docx 56 kB)
 7. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - kryteria ogólne wyboru projektów (DOCX 85 kB)
 8. Systematyka kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego + w ramach programu fundusze europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027 - szczególne kryteria wyboru projektów (PDF 333 kB)
 9. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (ODT 21 kB)
 10. Wzór oświadczenia, że na terenie JST lub podmiotu przez nią kontrolowanego nie obowiązują dyskryminujące akty prawne (DOCX 37 kB)
 11. Wzór umowy o partnerstwie (DOCX 72 kB)
 12. Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w poszczególnych gminach województwa podlaskiego (DOCX 59 kB)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 1 marca 2024 roku (RTF 2.6 MB)

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 8.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Nabór (ION):   

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 13.00

 • tel. 85 66 54 260 (sekretariat), 85 66 54 275, 85 66 54 209, 85 66 54 934
 • e-mail edukacja.efs@podlaskie.eu (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.funduszeuepodlaskie.eu w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Białymstoku, Infolinia: 801 308 013, e-mail: pife.bialystok@podlaskie.eu.

Komunikaty

18.04.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż dane kontaktowe wsparcia technicznego aplikacji BK2021 oraz niezbędne instrukcje dla użytkowników BK2021 dostępne są pod linkiem:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/skorzystaj_z_systemu_informatycz/baza-konkurencyjnosci-bk2021.html

29.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie niżej wskazanych załączników:

 - Załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów tj. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach EFS+,

 - Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi,

 - Załącznik nr 5a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS + z załącznikami – dla umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi,

 Zmienione załączniki obowiązują od 29 marca 2024 roku 

Pełna treść kokunikatu (docs. 37.40 kB)

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 informuje, że nabór wniosków został wydłużony do 25.03.2024 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w Regulaminie wyboru projektów w zakresie wskazanym w poniższym komunikacie.

Pełna treść komunikatu ( PDF 126 kB)

06.03.2024

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przekazuje do wiadomości pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lutego 2024 r., dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE (2021-2027).

Treść pisma MFiPR dotyczącego VAT (PDF 212 kB)

Poleć innym: